tiistai 15. joulukuuta 2015

TUOVI -Tukea opintoihin vieraskielisille


Tuovi-hanke on Opetushallituksen rahoittama maahanmuuttajien ammatillisen koulutuksen kehittämisprojekti. Hankkeessa ovat olleet mukana Ammattiopisto Tavastia ja Hyria Koulutus. Nyt ollaan hankkeen raportointivaiheessa ja raporttia yhdessä projektin työntekijän kanssa tänään innostuneina yhdessä kirjoittaessa tuli halu jakaa Tuovissa tuumittua ja tehtyä muillekin.


Tavoite oli tukea maahanmuuttajien tasa-arvoista pääsyä ammatilliseen koulutukseen


Tavastiassa tiedotusta on parannettu ottamalla maahanmuuttajataustaiset huomioon mm. nettisivuja ja Intranetia uudistettaessa, monikulttuurisuudesta on nyt oma alasivunsa Intranetissä. Ohjausverkostoa on perehdytetty koulutuksia, tukitoimia ja yhteishakuprosessia esitellen. Etenkin alavalinnassa ja kielitaidon osoittamisessa on ollut paljon ohjaustarvetta ja yhteydenottoja. Koulutusvaihtoehtoja on esitelty ja oikeaa alavalintaa hakuvaiheessa pyritty varmistamaan henkilökohtaisesti ja ryhmämuotoisesti maahanmuuttajille sekä osastoilla kierrellen että maahanmuuttajia kohdaten yhteistyöverkostoissa. Joustavia polkuja on rakennettu mm. tilanteissa, joissa alavalinta on osoittautunut vääräksi ja on ollut tarpeen siirtyä toiseen tutkintoon. Joustavien polkujen rakentamisessa on tehty tiivistä yhteistyötä opiskelijapalvelujen, erityisopetuksen ja ammatillisten osastojen kanssa. Yhteistyö on ollut hyvää ja tulokset siirroissa onnistuneita. Hämeenlinnan seutukunnan yläkoulujen maahanmuuttajataustaisten oppilaiden oppilaanohjaajat olivat tutustumassa Ammattiopisto Tavastiaan ja heille esiteltiin muuta kuin suomea puhuvien hakuprosessin erityispiirteitä.

Osana yhteishaun uudistumista ja Ammattiopiston prosessityötä on IMS-järjestelmään tehty prosessikuvaukset suomea vieraana kielenä puhuvien kielitaidon varmistamiseen niin yhteishakuun liittyvän valtakunnallisen kielitestin kuin yksittäisten hakijoidenkin kohdalla. Yhteiset käytännöt kielitaidon varmistamisessa takaavat yhdenvertaisuuden hakijoiden kesken. Tavoite on, että jokaisen valitun kielitaito riittää opintojen alkuvaiheessa.

Tavoite oli kehittää maahanmuuttajaopiskelijoiden ohjausmalleja


Ohjausta on kehitetty yhteishankkeessa. Ohjauksen prosesseja on mietitty ja kuvattu projektipäälliköiden tapaamisissa. Hankkeen onnistumisia on ollut näiden tapaamisten pohjalta rakennettu Tavastian ja Hyrian toimijoiden yhteinen ohjauksen työpaja. Työpajassa piirrettiin, kuvattiin ja verrattiin koulutusvaihtoehtoja ja maahanmuuttajaopiskelijan polkuja ryhmätöinä. Töiden avulla käytiin keskustelua hyvistä käytännöistä ja solmukohdista Hämeenlinnan ja Riihimäen toiminta-alueilla ja kummankin oppilaitoksen toiminnassa ohjauksessa. Yhteistyö ja vertaisoppiminen toimivat avoimesti.

Sosiaalista mediaa on hyödynnetty mm. Facebookissa Tiina Alhainen Kkt-profiilissa Facebook on toiminut hyvin tiedottamisessa sekä myös henkilökohtaisessa ohjaamisessa. Moni maahanmuuttaja ottaa yhteyttä henkilökohtaisella viestillä FB:n kautta opiskeluun tai koulutukseen hakeutumiseen liittyvissä asioissa. Syksyllä 2015 aloitti myös tämä blogi Monikulttuurisuudesta monenmoista, jossa kerrotaan mm. maahanmuuttaja-asioiden kehittämistyöstä ja monikulttuurisen koulutuksen ajankohtaisista asioista.

Tavoite oli kehittää malleja ja rakenteita suomi toisena kielenä -opetuksen integrointiin ammatillisiin tutkinnonosiin ja työsäoppien

  
Syksyllä 2015 pääpaino Tavastiassa on ollut hotelli- ja cateringalan perustutkinnon ja kiinteistöpalvelujen perustutkinnon oppimateriaalien ja tukimallien kehittämisessä. Käytännössä on mm. seurattu ammatillisten tutkinnonosien oppitunteja, keskusteltu ammatillisten ja S2-opettajien kanssa, tehty ja pilotoitu S2- ja ammatillisia sisältöjä integroivaa oppimateriaalia. Materiaalit tulevat Tavastian www-sivulle TUOVI-hankkeen osioon.

Keskusteluissa ja palavereissa on käynyt ilmi, että S2-opetukseen kohdistuu hyvin erilaisia odotuksia ja näkemyksiä niin sisältöjen kuin menetelmienkin kohteen. Ammatillisten opettajien toiveissa korostuu käytännön työtehtävissä tarvittavat kielenkäyttötilanteet, kuten sanasto ja kommunikatiiviset valmiudet. S2-opettajat näkevät tärkeänä yleisen kielitaidon ja kielenoppimisen valmiuksien kehittymisen ja pitävät käytännössä haastavan toivetta opettaa useiden eri alojen opiskelijoille kunkin tarvitsemaa erityissanastoa.


TUOVI-hankkeen projektityöntekijän havaintoja yhden opiskelijaryhmän ravintola-alan oppituntien seuraamisesta 

Ryhmän vieraskieliset opiskelijat puhuivat kaikki kolme keskenään samaa kieltä, ja he myös opastivat paljon toisiaan. Opiskelijoita seuratessa vaikutti, että he ymmärsivät tehtävät melko hyvin ja pystyivät toimimaan samassa tahdissa muiden kanssa. Toisaalta, jos jollakulla oli epäselvyyksiä tai ongelmia, he kääntyivät mieluummin toistensa kuin opettajan puoleen.

Eniten vaikeuksia vaikutti olevan reseptien ja ohjeiden lukemisessa sekä mittalyhenteiden tulkinnassa. Pieniä virheitä tapahtui myös sen vuoksi, että jokin ohje oli mainittu vain suullisesti, mutta siihen ei viitattu oppikirjassa, tai että kirjan ohje oli epäselvä. On myös hyvä muistaa, että ruokaohjeet ovat kulttuurisidonnaisia: esimerkiksi yksi päivän ruokaohjista oli maksalaatikko, jonka ohjeessa neuvotaan ensin valmistamaan riisipuuro. Vaikka reseptissä annetaan ohje riisipuuron tekoon, se on varsin ylimalkainen. Suomalaisille opiskelijoille riisipuuro on tuttu, ja suurimmalla osalla on selkeä käsitys siitä, miltä valmiin puuron tulisi näyttää ja tuntua, mutta maahanmuuttajilla näin ei aina ole.

Ammattikielen oppimisen kannalta olisi hyvä palata vieraskielisten opiskelijoiden kanssa päivän päätteeksi ruokalajeihin, niiden valmistusvaiheisiin ja käytettyihin välineisiin esimerkiksi kirjallisilla koontitehtävillä, joissa toistuu päivän keskeinen ammattisanasto. Päivän aikana kyselin opiskelijoilta, mitä he tekivät: he osasivat yleensä nimetä aineet, joita käsittelivät, mutta eivät osanneet suullisesti kertoa työstään sen tarkemmin. Päivän päätteeksi heillä oli myös suuria vaikeuksia muistaa valmistamiensa ruokalajien nimiä.

Ammattikielen oppimisen kannalta olisi siis tehokkainta monipuolinen kielen käyttäminen ja toistaminen erilaisissa tilanteissa. Suomen kielen ja ammatillisten taitojen opiskelu voivat kulkea rinnakkain ja tukea toisiaan, ja niiden integrointiin on varmasti syytä panostaa. Suomen kielen opettajan ja ammatillisen opettajan osittainen rinnakkaisopetus ja monipuolinen yhteistyö toisi todennäköisesti hyötyä vieraskielisille opiskelijoille etenkin opintojen alkuvaiheessa. Tutulta suomen opettajalta on myös matalampi kynnys kysyä neuvoa ja jutella pelkäämättä virheitä. Ainekohtainen rinnakkaisopetus voisi myös tukea muuta S2-opetusta, ja osin alakohtainen S2-opetusta puolestaan ammatillista oppimista.


Suomen kielen opettajan osallistuminen oppitunnille valmistautumatta aiheeseen ei tuo opiskelijoille samanlaista hyötyä kuin jos sisältö olisi etukäteen tiedossa. Jos oppitunnin aihetta on käsitelty ammattiopettajan kanssa, voi suomen opettaja valmistella aihepiiriin liittyviä kysymyksiä ja keskustelunavauksia sekä kiinnittää huomiota mahdollisiin ongelmakohtiin. Lisäksi suomen opettaja voisi valmistella tai ottaa mukaan aihetta käsittelevää aineistoa tai tehtäviä esimerkiksi päivän keskeisen sanaston kertaamiseksi. 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti