maanantai 14. joulukuuta 2015

Tavastian monikulttuurisuudestaAiemmin kerroinkin siitä, mitä Tavastian monikulttuurisuus on. Nyt siis sitten siihen, mitä asioiden eteen käytännössä tehdään. Tarkemmin asioista on kerrottu kuntayhtymän strategian yhteydestä löytyvästä monikulttuurisuusohjelmasta Tavastian www-sivuilta.


Maahanmuuttajakoulutuksen suunnitteluTavoitteena on pystyä vastaamaan kasvavan maahanmuuttajaväestön koulutustarpeisiin hyvän suunnittelun avulla ja toisaalta tarvittaessa nopeastikin reagoiden toimintaympäristön muutoksiin.
Maahanmuuttajaväestön koulutustarpeisiin vastataan muokkaamalla eri koulutusmuotojen koulu-tustarjontaa joustavasti hakijamäärien mukaisesti.


Viime vuosina on koulutusten valikoima kasvanut joka vuosi. Muutama vuosi sitten aikuisten maahanmuuttajien perusopetus ja perusopetukseen valmistava opetus siirtyivät ammattiopistolle, ryhmien määrää on lisätty. Mava muuttui Valmaksi tänä syksynä. Viime keväästä asti on toteutettu omia osatutkintokoulutuksia nuorten aikuisten osaamisohjelmaan ja aikuisten osaamistason vahvistamiseen liittyen, seuraavaksi tällainen koulutus aloitetaan myös puhdistuspalvelualalla. Aivan uutta on suunnitteilla oleva näyttötutkintoihin valituille tarkoitettu opiskeluvalmiuksia parantavien opintojen koulutus. Kotoutumiskoulutuksessa ELY-keskuksen tahtotila on nopeuttaa kotoutumista ja työelämään siirtymistä, seuraava askel ovat kotoutumiskoulutuksen sisältöjä ja ammatillisia tutkinnonosia yhdistävät opinnot.

Monikulttuurisuutta tukeva pedagoginen kehittäminenTavoitteena on toteuttaa monikulttuurisuutta toiminnassa laadukkaasti ja eettisesti niin, että koulu-tukset ovat pedagogisesti hyvin suunniteltuja ja toteutettuja sekä vastaavat opiskelijoiden tarpeita.


Pedagoginen ja tukitoimien kehittäminen mahdollistavat koulutuksissa menestymisen. Jo nyt Ta-vastiassa käytössä olevat maahanmuuttajien tukitoimet ovat hyvät ja niitä arvostetaan valtakunnal-lisesti. Toimivia käytäntöjä ovat mm. opiskelijalähtöisten polkujen rakentaminen, tieto- ja viestintä-tekniikan pedagoginen hyödyntäminen, suomen kielen opetuksen ja ammatillisten valmiuksien integroitu opettaminen, joustavat opetuksen järjestelyt ja oppijalähtöisten opetus- ja arviointimene-telmien käyttö. Lähivuosien haaste on varmistaa yhdenvertainen tuki ja levittää hyviä käytäntöjä koko oppilaitoksen toimintaan.


Pedagogista kehittämistä tehdään mm hankeresursseilla. Nyt menossa ovat maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen kohdistuvat TUOVI 1 ja TUOVI 2 -hankkeet sekä näyttötutkintoihin kohdistuva Tuella tutkintoon -hanke. Näitä hankkeita rahoittaa Opetushallitus. Lisäksi nuorten aikuisten osaamisohjelma tukee opiskelijoita. Vuoden alussa alkaa Hyvä alka Hämeessä (ESR)-hanke.

Henkilöstön monikulttuurisuusosaamisen kehittäminenTavoitteena on kehittää henkilöstön osaamista monikulttuurisen opetuksen ja ohjauksen toteutta-misessa hyviä käytäntöjä jakaen ja suunnitelmia maastouttaen.
Henkilöstökoulutusta monikulttuurisuuteen ja maahanmuuttajien oppimisen ohjaamiseen lisätään. Henkilöstön osalta monikulttuurisuusvalmiuksia tuetaan tämän ohjelman lisäksi ammattiopiston maahanmuuttajien opetuksen prosessilla, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman linjauksilla, opetussuunnitelman yhteisellä osalla, monikulttuurisuuskoordinaattorin työpanoksella, maahanmuuttajakoulutuksen kehittämishankkeilla, koulutus- ja infotilaisuuksilla ja henkilökohtaisella vertaismentoroinnilla.


On ollut ilo huomata, miten moni tavastialainen on innostunut hankkimaan osaamista monikulttuurisuudesta ja miten moni on halukas näistä asioista keskustelemaan.


Monikulttuurinen sidosryhmä- ja työelämäyhteistyöTavoitteena on tiivistää verkostotyön avulla toimivia ohjauspolkuja ja parantaa maahanmuuttaja-taustaisten henkilöiden ohjautumista kullekin oikeaan koulutukseen oikea-aikaisesti. Lisäksi tavoitteena on pystyä vastaamaan yritysten ja toiminta-alueen monikulttuuristuvan henkilöstön koulutustarpeisiin joustavasti ja asiakaslähtöisesti. Seutukunnan menestyminen ja vetovoimaisuus edellyttävät valmiuksia lisätä ulkomaalaista työvoimaa ja pystyä tukemaan kansainvälistyviä yrityksiä.


Tärkeää koulutustarjonnan suunnittelussa ja toimintaympäristön muutoksissa mukana pysymisessä ovat mm. maahanmuuttajakoulutuksen asiantuntijaryhmän toiminta, Opetushallituksen ja alueelliset monikulttuurisuutta edistävät työryhmät sekä työelämäyhteistyö. 


Selkeät vastuut


Tavoitteena on selkiyttää monikulttuurisyystyön asemaa ja vastuita niin, että jokainen työntekijä tiedostaa oman roolinsa monikulttuurisuustyössä. Tavoitteena on, että jokainen koulutukseen hakija, opiskelija ja työntekijät ovat yhdenvertaisia.


Monikulttuurisuus on sisäänrakennettuna Tavastian toiminnassa. Se näkyy rakenteissa hallintosäännössä, tässä monikulttuurisuusohjelmassa, prosessissa, opetussuunnitelman yhteisissä osissa ja monissa muissa ohjelmissa ja asiakirjoissa.


Monikulttuurisuudesta vastaa hallintosäännön mukaisesti rehtori. Jokainen viranhaltija vastaa monikulttuurisuuden toteutumisesta vastuualueellaan. Monikulttuurisuusasioita hoitaa monikulttuurisuuskoordinaattori.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti