perjantai 11. joulukuuta 2015

Mitä Tavastian monikulttuurisuus on?

Otsikko nousi työkaverin toiveesta. Asia on kovin kiinnostava, joten siitä siis muutama ajatus. Monikulttuurisuusasioita linjaa Koulutuskuntayhtymän strategiaan kuuluva monikulttuurisuusohjelma. Ohjelmassa kerrotaan Koulutuskuntayhtymä Tavastian toiminta-ajatus ja visio monikulttuurisuuden näkökulmasta näin:
"Ammattiopisto Tavastia on kaikille opiskelijoille sopiva ja helposti saavutettava ammatillinen oppilaitos. Tavastiassa arvostetaan jokaisen opiskelijan yhdenvertaista kohtaamista ja uskotaan opiskelijan kykyyn kehittyä ammatillisesti sekä oppia elinikäisen oppimisen avaintaitoja omien edellytystensä mukaisesti. Ammattiopisto Tavastiassa haluamme tarjota opiskelijalähtöisesti kunkin opiskelijan toiveisiin, tarpeisiin ja aiempaan osaamistasoon sekä muihin lähtökohtiin vastaavaa opetusta" Käytännössä kyse on mahdollisuuksien tasa-arvosta, opiskelijan tukitarpeiden ja toiveiden huomioon ottamisesta, yhdenvertaisuudesta niin, että erilaisesta kieli- kulttuuri- tai koulutustaustasta huolimatta opinnot sujuvat ja osataan antaa tarvittava tuki.

Ammattiopisto Tavastian toiminta-alueen väestönkasvu on ollut useamman vuoden maahanmuuton varassa, mikä tarkoittaa sitä, että Ammattiopisto Tavastian rooli työelämän tulevaisuuden osaajien kouluttajana korostuu. Työelämä tarvitsee tulevaisuuden tekijöitä. Koulutuksen avulla maahanmuuttajat pystyvät vastaamaan työelämän henkilöstötarpeeseen. Ihmisiä ja kasvua jokainen alue tarvitsee.

Monikulttuurisuuden kehittyminen nähdään Tavastian strategiassa kriittisenä menestystekijänä oppilaitosten vetovoimaisuudelle. Nuorisoikäluokkien pienentyessä muuttoliikkeen vaikutus koros-tuu. Maahanmuuttajien määrän kasvu alueella jatkuu väestöennusteiden mukaan todennäköisesti yhä kiihtyen. Nyt maahanmuuttajataustaisia opiskelijoita on noin 500 vuositasolla, mikä tarkoittaa noin 10% opiskelijoista. Syksyn aikana toteutunut muuttoliikeaalto tulee näkymään Tavastian toiminnassa ja monikulttuurisuudessa. Hämeenlinnan seutukunnalla on useita vastaanottoyksikköjä, joissa asuu tällä hetkellä useita satoja turvapaikanhakijoita. Kun oleskelulupapäätöksiä alkaa tulla, alkaa muuttoliike näkyä toden teolla myös koulutuksissa. Tulijoita on nyt paljon.

Monikulttuurisuuden tehtävä?

Monikulttuurisuuden tehtävänä on edistää kaikkien opiskelijoiden mahdollisuuksia opiskella ja oppia tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksia ja tavoitteita niin, että erilainen kieli- ja kulttuuri-tausta ja mahdollisesti vielä kehittyvä kielitaito voidaan ottaa huomioon oppimisen ohjaamisessa ja
pedagogisissa valinnoissa. Tavastiassa luodaan jatkuvasti uusia pedagogisia ratkaisuja monikult-tuurisuuden toteuttamiseen ja maahanmuuttajien opetuksen kehittämiseen. Tätä työtä tehdään tällä hetkellä mm. Tuovi 1- ja Tuovi 2 - Tukea opintoihin vieraskielisille -hankkeissa (OPH) ja Tuella tutkintoon -hankkeessa (OPH) sekä osana jokaisen opettajan opetuksen suunnittelua.

Tehtävänä on edistää maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden integroitumista yhteiskunnan täy-sivaltaisiksi jäseniksi, aktiivisiksi itsensä kehittäjiksi ja vastuullisiksi tulevaisuuden vaikuttajiksi. Tällä viikolla saimme päätöksen suuren Hyvä alku Hämeessä (ESR) -hankkeen rahoituksesta, Hankkeessa luodaan alkuvaiheen kotoutumiseen valtakunnallinen malli, jota kokeillaan maakunnallisesti. Hanketta koordinoi Koulutuskuntayhtymä Tavastia, mukana ovat Hämeenlinnan kaupunki, Suomen akateemisten naisten liitto, Hämeenlinnan seudun Setlementti ry, Vanajaveden opisto ja Ammattiopisto Tavastia. Hanke on erittäin ajankohtainen - tehdään valtakunnallisesti levitettävissä oleva rakenne tämän seutukunnan tyyppisten toimintaympäristöjen kotouttamiseen.

Samaan aikaan tehtävänä on tukea ja valmentaa suomalaissyntyisiä opiskelijoita kohtaamaan raken-tavasti eri kulttuureja, kehittymään monikulttuurisuus- ja kansainvälisyysvalmiuksissaan sekä tukea henkilöstöä tämän tehtävän onnistuneessa toteuttamisessa. Tavastian henkilöstön monikulttuuri-suusosaamista vahvistetaan koulutuksen ja vertaismentoroinnin avulla. Olen ollut hyvin iloinen siitä, miten innostuneesti tavastialaiset ovat osallistuneet koulutuksiin, pohtivat pedagogisia ratkaisuja, nostavat esiin haasteita ja jakavat osaamista keskenään.

Kehityssuunnista

Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2011-2016 on asetettu tavoitteeksi koulutuksellisen tasa-arvon edistäminen. Suunnitelman mukaan aliedustettujen ryhmien koulutuk-seen osallistuminen edellyttää erityisiä tukitoimia. Näitä on kehitetty ja lisää tarvitaan. 

Etnisen taustan vaikutus koulutuksen epätasa-arvoisuuteen halutaan valtakunnallisesti puolittaa vuoteen 2020 mennessä ja poistaa kokonaan pitkällä tähtäimellä.

Samaan aikaan Tavastian toiminnassa tulee pystyä sekä vastaamaan kasvavaan työelämän osaavien tekijöiden tarpeeseen että huolehtimaan maahanmuuttajanuorten pääsemisestä koulutukseen ja edistämään maahanmuuttajien työllistymistä koulutuksen keinoin. Ammatti, koulutus ja työpaikka kiinnittävät yhteiskuntaan ja kotouttavat.

Työperusteinen maahanmuutto alueelle lisääntyy. Alueella ulkomaalaista työvoimaa on etenkin rakennusalalla, ravintola-alalla, kone- ja metallialalle sekä sosiaali- ja terveysalalla. Suurimmat aikuiskoulutusten kieliryhmät ovat olleet viron, venäjän ja puolankieliset opiskelijat. Aikuiskoulutuksessa korostuu mahdollisuus täydentää aiempaa ammatillista osaamista Suomen työelämän tarpeiden mukaiseksi tai kouluttautua uudella alalle.

Ammatillisessa peruskoulutuksessa ja valmistavissa koulutuksissa, kuten maahanmuuttajien pe-rusopetus ja siihen valmistava opetus ja Valma-koulutus, ovat tilastoissa korostuneet arabian, persian, ruandan ja somalin kielet. Äidinkielistä päätellen monet heistä ovat tulleet Suomeen sodan tai kriisien keskeltä pakolaistaustaisina tai turvapaikanhakijoina. Ammatillisessa peruskoulutuksessa korostuukin opiskelijan mahdollisuus hankkia ammatilliset perusvalmiudet työllistyäkseen Suomessa.

Toiminnasta sitten seuraavalla bloggauskerralla...


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti